چهل گام موفقیت

1.آموزش بوسیله كتاب فقط یك نوع هوشمندی را پرورش می دهد،بزرگترین روشنفكران آنهایی بودند كه ابتدا با عمل كردن چیز آموختند .

2.هفت كلمه را در صدر ذهن خود جای دهید وبه منطق و هوشیاری كه در ژرفای آنها نهفته است توجه كنید وآن هفت كلمه را كه فرشته صلح به شما ندا میدهد بشنوید(( شما همان چیزی خواهید بود كه فكر می كنید.))

3. این حقیقت كهن را بنویسیدو هر روز آن را بخوانید كه ((وقتی در جستجوی خوشبختی خویش هستید خوشبختی همیشه از نزدیك شدن به شما سر باز میزند ،ولی اگر بدنبال خوشبختی دیگران برآیید خودتان هم خوشبختی را خواهید یافت.))

4.در میان كسانی باشید كه اهل عمل هستند وبی باكی نشان می دهندو بر عكس ،از افرادی كه شما را به غرق شدن در بهانه ها و توجیهات رهنمون می سازند،دوری كنید .منبع انرژی های خود را از هر نوع آلودگی حفظ كنید.

5.تنها چیزی كه برای رسیدن به مقصد مفید است اراده و خواست شماست ،كافی است چیزی را بخواهید.

6.در كسب و كار،اصل همكاری و خدمت را مقدم بر هر چیز بدانید.

7.اول هر ماه یك جمله را شعار خود قرار دهید و سعی كنید تا پایان ماه پاییبند آن باشید.

8.ایمان دید شما را باز می كند.

9.وجود شك در زندگیمان مانند داشتن یك خیانتكار در زندگی است. شك خائن است زیرا از محدودیت ها و كمبودها جهت تاثیر گذاشتن بر زندگی شما استفاده می كند.

10. به چیزهای پیش پا افتاده و كم ارزش زندگی زیاد توجه نكنید، بلكه یاد بگیرید به درون بنگریدوسطوح بالاتر آگاهیرا بشناسید.

مطالعه کنید  نقش محیط کار در آرامش و موفقیت

11.زندگی خویش رادرمسیردلخواه هدایت كنیدوبه آنچه می خواهیدبرسید.

12.سعی كنید هر كسی را به نحوی درزندگی شماظاهرمی شودبه چشم یك آموزگاربنگریدواز او چیز بیاموزید.

13. برای امروز زندگی كنید.از تمام وابستگی های گذشته خود به عنوان بهانه ای برای شرایط امروز خود دست بردارید.

14.هنگامی كه ماخودشایستگی برگزیدن شیوه ابتكاری خویشتن برای برخورد با جهان خویش و مردمان آن را داریم،هیچ لزومی ندارد اجازه دهیم اعمال دیگران افكار ما را كنترل كند.

15.نفرت دیگران را با عشق پاسخ گویید.عشقی راكه بروز می دهید به خودتان باز می گردد و هدیه آن آزادی ورهایی است.

16.آنچه كه آینده بود حال است و آنچه كه حال است گذشته می شود، پس نگرانی چرا؟

17.اگر ذهنم طوفانی باشد،افكار صلح جویانه راچه حاصل؟

18.اگر برای تجربه كردن نتیجه تلاشم،كم طاقت باشم مانند این است كه سعی در خوردن میوه های نارس داشته باشم.

19.بگذارآنچنان تلاش كنم كه همچون سرمشقی الهام بخش دیگران شوم.

20.كسی كه بتواند با تواضع خوبگیرد،عظمت را تسخیرخواهد كرد.

21.افراد متقلب هیچگاه نمی توانند از آرامش ذهن لذت ببرند زیرا آنها با حقه هایشان به هم گره خورده اند.

22.افراد صادق به همان اندازه كه دیگران از آنها راضی هستند ،از خود رضایت دارند.

24.اگر در همه كارها صادق باشم،افكار،گفته هاواعمالم سر شار از اعتماد به نفس خواهد شد.

25.بزرگترین شفا بخشان خدا و گذر زمان است.

26.زندگی با هدف زندگی با ارزشی است.

27.خودت باش!طبیعی باش!این بسیار آسان تر ازاین است كه تظاهر كنی شخص دیگری هستی.

28.وقتی عصبانی هستم،مقدار زیادی از انرژی ام تلف می شود.از انرژیت عاقلانه استفاده كن.

مطالعه کنید  تسلط کامل به زبان انگلیسی با چند روش بی نظیر!

29.سكوت به ذهن استراحت میدهد،واین به معنای استراحت دادن به بدن است. گاهی استراحت تنها داروی مورد نیاز است.

30.آرامش وبردباری مانند دستگاه تهویه اتاق عمل می كنند، آنها كارایی شخص را افزایش می دهند.

31.راه حل از یك ذهن آرام به راحتی می آیید.

32.اگر قادربه از بین بردن میلم به عصبانیت نباشم چطور میتوانم از دیگران برای عدم كنترل خودشان انتقاد كنم.

33.موفقیت از آرامش ذهن بر می خیزد.

34.بهترین راه برای ازبین بردن ترس،مجهزشدن به دانش وفهم است.

35.بگذار من آهنربای آرامش باشم.بدین ترتیب،می توانم روح نا آرام راجذب كنم و به آن آرامش ببخشم.

36.اگر كسی با عصبانیت با من صحبت میكند،بگذارمن كسی باشم كه آب آرام بخش عشق را روی آتش می ریزم.

37.اگرچهره ام مملوازنگرانی باشد،دیگران راهم نگران خواهم كرد.

38.انسانهای شكاك نمیتوانند به آرامش برسند،پس برای افرادی كه آرامش ذهن ندارند شادی وجود نخواهد داشت.

39.خدا قدرت زیادی دارد.اگر غصه زیادی داری باخدا در میان بگذار.

40.سكوت،نبودن صداست.سكوت وآرامش،تعادل ذهن است.

شما چه نظری دارید؟