گواهی ثبت ارشاد

استاد مرتضی جاوید بنیان گذار آموزش واژگان انگلیسی بدون فراموشی؛ برای اولین بار در ایران؛ به شماره ثبت 1429 ملقب به سلطان حافظه ایران

گواهی ثبت