مراحل تست زنی در Reading

1.خواندن وکلیدیابی سوالات
2.خواندن وکلیدیابی متن
3.مرور کل کلیدها وتجسم کلی مطلب
4.پاسخگویی به سوالات ساده
5.پاسخگویی به سوالات شک دار
6.پاسخگویی به سوالات وقت گیر
البته برای تقویت درک مطلب بایستی دایره لغات و گرامر واصول و فنون ترجمه را تقویت کرد.

مطالعه کنید  پادکست برای یادگیری زبان انگلیسی

شما چه نظری دارید؟