قانون کارما را جدی بگیریم!

قانون کارما رو جدی بگیریم یعنی بازگشت اثر کار ما به ما .قانون عمل وعکس العمل یا کنش وواکنش . میگن دنیا دار مکافاته از هر دست بدی از همون دست می گیری. مبادا بدی کنیم وانتظار خوبی داشته باشیم. مبادا گره تو کار کسی بندازیم وانتظار گره گشایی داشته باشیم . هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان ،پی ناموس می افتد نظر بوالهوسان . حدیث داریم به زنان مردم عفت ورزید تا به زنانتان عفت ورزند.البته نباید انتظار داشته باشیم نیتیجه کارمون همون جا واز همون شخص برگرده تو نیکی کن و در دجله انداز ،که ایزد در بیابانت دهد باز. هر کی محبت کنه اثرش رو میبینه وهر کی خیانت کنه دودش توچشم خودش میره:فمن یعمل مثقال ذره خیره یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره(زازال آیه 7و8)اونایی که صبح تا شب با احساس این واون بازی میکنن وانتظار دارن کاراشون خوب پیش بره کور خوندن . اونایی که به ضرب دروغ وکلک میخوان جنسشونو بفروشن و8شون گرو 9شونه در جریان باشن از ماست که برماست .لطفا اونایی که سرشونو مثل کبک کردن تو برف بیدار شن .دوستان سعی کنیم تو کار خیر از هم سبقت بگیریم عمر کوتاه تر از اونیه که فکر کنیم

خیر پیش .مرتضی جاوید

مطالعه کنید  4 عادت ناب برای تبدیل شدن به یک سخنران عالی

شما چه نظری دارید؟