رهایی از قرنطینه

واقعیاتی از زندگی استاد مرتضی جاوید از زبان استاد جاوید. راه های رفته ی استاد رو برای موفقیت بشنوید و از این تجربیات برای رسیدن به موفقیت برای خودتون میان بر بسازید.