رازهای شادابی

1-با افراد شاد وپر انرژی معاشرت کنیم

2-از افراد منفی وآیه ساس دوری کنیم چون افسرده دل افسرده کند جمعی

3-اگه حتی در اوج ناراحتی ظاهر خودمون رو شاداب بگیریم کم کم شادابی به درونمون نفوذ میکنه

4-فیلمها وداستانها ومطالب شاد رو انتخاب کنیم

5-ورزش کنیم چون ورزش دشمن افسردگیه

6-به دامان طبیعت وکوه و رود خانه ودریا بریم.

7-تغذیه مناسب ومتناسب با مزاجمون داشته باشیم

8-از مصرف مواد قندی وشیرنی جات تا حد امکان پرهیز کنیم

9-با خدا رفیق باشیم وحق الله وحق الناس رو رعایت کنیم

10-خوش قول باشیم

11-کارهامونو به موقع انجام بدیم وبه تاخیر نندازیم

12-کار خیر انجام بدیم وبه دیگران کمک کنیم

13-ظاهر شیک و آراسته داشته باشیم

14-تو لحظه حال زندگی کنیم و هنگام مشکلات نگیم این نیز بگذرد

15صادق باشیم

16-تفریح کنیم

17-گناه نکنیم

18-سحر خیز باشیم.

19- تلقین و تجسم وباورهای مثبت رو پیش بگیریم

20-با کودکان بیشتر دمخور بشیم و بازی کنیم تا کودک درونمون فعالتر شه

21-نماز و قرآن بخونیم

22-استخر بریم

24-خدا رو شکر کنیم

خیر پیش .مرتضی جاوید

مطالعه کنید  کار درست چیه؟

شما چه نظری دارید؟