تقویت حافظه بر اساس روایات

1- خوردن ناشتای 7الی21 عدد مویز به صورت روزانه

2-مسواک زدن

3-حجامت

4-خواندن قرآن

5- نماز

6- روزه

7-دائم الوضو بودن

8-خواندن دعای حافظه: اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم واکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزاین علومک برحمتک یا ارحم الراحمین.

خیر پیش .مرتضی جاوید