رازهای ایجاد تغییر در زندگی چیست؟

خیلی از ما می خواهیم عادت های بد خود را ترک کنیم اما راه حل آن را بلد نیستیم. بیشتر ماها دنبال بهتر  شدن و رشد در زندگیمان هستیم اما مسیر و راه خود را اشتباه انتخاب می کنیم در این وویس استاد مرتضی جاوید به شما خواهد گفت که چگون تغییر کنیم و عادات ناپسند خود را نیز کنار بگذاریم.