اموزش راحت مکالمه – انواع سکه – استاد مرتضی جاوید

در این ویدیو استاد مرتضی جاوید نحوه مکالمه در مورد انواع سکه را به زبان انگلیسی تشریح میفرمایند.