بایگانی بخش تصویری

شامل 139 مطلب

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت دهم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت دهم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد نقش محيط كار و زندگي در رقم زدن يك موفقيت و ارامش فوق العاده صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ دوازدهم اذر 1398 از سيما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت نهم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت نهم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد استفاده از فضاي مجازي در جهت موفقيت در زندگي صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ سي ام ابان 1398 از سيما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت هشتم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت هشتم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد هدف انسان هاي شاد صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ بيست و چهارم ابان 1398 از سيما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت هفتم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت هفتم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد راز هاي شاد زيستن صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ بيست و دوم ابان 1398 از سيما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت ششم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت ششم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد روش هاي گام برداشتن بسوي يك زندگي موفق صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ هفدهم ابان 1398 از سيما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت پنجم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت پنجم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد تاثير شاد بودن انسانها در پيشرفت و موفقيت در زندگي صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ شانزدهم ابان 1398 از سيما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت چهارم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت چهارم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد ويژه گي هاي يك خانواده موفق صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ دهم ابان 1398 از سيما پخش شده است .