یا راهی بیابیم یا راهی بسازیم

عظمت در نگاه توست نه در آنچه به آن مینگری چشم ها را باید دید همیشه سعی کنیم اون چیزی رو ببینیم که بقیه نمی بینند وبدونیم حتما راهی هست که بهش فکر نکرده ام پس یا راهی بیابیم یا راهی بسازیم.

کامنت دوستان

* با زندگی قهر نکن، چون دنیا منت هیچ کس رو نمیکشه
* همیشه یادمان باشد، که نگفته ها را می توان گفت… ولی گفته ها را نمی توان پس گرفت!
* هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستیم ، فرد دیگری دارد نفسهای آخرش را می کشد! پس دست از گله وشکایت برداریم.
* بیاموزیم چگونه با داشته هایمان زندگی کنیم.
* وقتی کسی رو ناراحت می کنی، فقط خودت می تونی آرومش کنی. مثل مارکه وقتی نیش میزنه پادزهرشو ازخودش می گیرن!
* سه دسته از انسانها را در زندگیتان هیچگاه از یادنبرید:
کسانی که در سختیها یادیتان کردند.
کسانی که در سختیها رهایتان کردند.
کسانی که در سختیها گرفتارتان کردند.

* مرد را به عقلش بنگر نه به ثروتش!
*  زن را به وفایش نه به جمالش!
*  دوست را به محبتش نه به ادعایش!
*  مال را به برکتش نه به بزرگیش!
*  شخص را به شخصیتش نه به ظاهرش!
*  سخن را به معنایش نه به گوینده اش!
*  دل را به پاکیش نه به صاحبش!

* بی خیال نداشته هایت بی خیال هر چه که خیالت را ناآرام میکند..

عادت به شرایط بد!!!

آیا تا به حال به اجبار به دستشویی یا حمام عمومی رفته اید که بوی بد بدهد بطوری که حالت خفه شدن به شما دست بدهد؟دقت کرده اید که بعد از 5 دقیقه,دیگربه آن شدت بوی بد را احساس نمی کنید؟! واگر تصادفا یک ساعت آنجا گیر بیفتید ممکن است بگویید:انگار اصلا بوی بدی نمی آید .قانونی در اینجا داریم که صادق است، ما به محیطمان عادت می کنیم.اگر با آدمهای غرغرو همنشین باشید عیب جو وغرغرو میشوید وآن  را طبیعی می دانید. اگر دوست شما دروغ بگوید در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید.واگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید به خودتان هم دروغ خواهید گفت. اگر با آدمهای خوشحال وپرانگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال وپر انگیزه می شویدو این امر برایتان کاملا طبیعی است. تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند واصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوید.(نوشته :اندرومتیوس از کتاب یک روز را 365 را تکرار نکینیم)

مطالعه کنید  حافظه چگونه کار می کند

شما چه نظری دارید؟