نکاتی برای خنداندن دیگران

1-جوک زیاد بخونیم تا بسته به موقعیت حضور ذهن کافی داشته باشیم .

2-باور ما روی ضمیر ناخود آگاه افراد تاثیر میذاره اگه شک کنیم ممکنه کسی نخنده پس مطمئن باشیم که میتونیم بقیه رو بخندونیم .

3-هر چه غیر منتظره تر بهتر دیگران اگه بدونن که میخوایم بخندونیمشون بیشتر مقاومت میکنن ولی اگه انتظار شوخی نداشته باشن سریعتر میخندن.

4-وقتی جوک تعریف میکنیم اولش خودمون نخندیم .

5-بعد از اینکه یخها آب شد وبقیه شروع کردن به خندیدن ما هم بخندیم وهمراهیشون کنیم .

6-اگه دیدیم ممکنه ناراحت بشن بهشون بگیم بخاطر اینکه جنبه ات بالاست شوخی میکنم میدونم ناراحت نمیشی طرف دیگه نمیتونه ناراحت بشنه اخه مشکل جنبه پیدا میکنه .

7-به هر قیمتی شوخی نکنیم مراقب باشیم به بهانه شوخی دیگران رو مسخره نکنیم .

8- دیگران رو نسبت به حرفامون شرطی کنیم یعنی هر وقت دیدیم بیشتر میخندن اون کلمات یا حرکات کلیدی خاص رو به خاطر بسپاریم وهراز گاهی تکرارش کنیم تا دوباره منفجر بشن از خنده.

9-از افراد شوخ طبع الگو برداری کنیم. خیر پیش  مرتضی جاوید