عروس ویروسی

سرگذشت استاد مرتضی جاید را در این ویدئو ببینید تا به رازهایی زندگی ایشون واقف شوید. با این ویدئو متوجه می شود که ناممکن، ناممکن است.