شناخت تفاوت های فردی در دانش آموزان

شناخت تفاوت های فردی در دانش آموزان در مورد مفهوم سبک یادگیری مربوط به توضیح این قضیه است که یادگیرندگان چگونه اطلاعات را جمع آوری، بررسی، تفسیر و سازماندهی و در نهایت از آن نتیجه گیری می کنند. هر یک از ما یک سبک یادگیری خاص (که گاهی اوقات به عنوان “ترجیح” خوانده می شود) است؛ و هنگامی که اطلاعات به این سبک به ما ارائه می شود بهترین چیزها را می آموزیم.

به عنوان مثال، یادگیرندگان بصری اگر به صورت گرافیکی یا از طریق انواع دیگر تصاویر تصویری داده شوند، هر موضوعی را به بهترین شکل یاد می گیرند، فراگیران حسی اگر بتوانند حرکات بدنی را در فرایند یادگیری و غیره درگیر کنند، به طور مؤثرتر یاد می گیرند.

پیامی که به مربیان داده می شود این است که: “آموزش بهینه نیاز به تشخیص سبک یادگیری افراد دارد.” این امر به ما می گوید که همه فراگیران می توانند موفق شوند؛ تنها باید سبک یادگیری آن ها شناسایی شده و دز آموزش آن را لحاظ کرد.

VARK چیست؟

یکی از بهترین نظریه های سبک های یادگیری، سبک یادگیری VARK  است که فراگیران را به سه دسته  دیداری، شنیداری و لامسه یا حسی. 

حالتهای یادگیری ترجیحی دانش آموزان تأثیر معنی داری بر رفتار و یادگیری آنها دارد.

حالتهای یادگیری ترجیحی دانش آموزان باید با استراتژیهای یادگیری مناسب مطابقت داشته باشد.

شناخت ترجیحات و سبک های یادگیری دانش آموزان باعث افزایش درک و یادگیری آن ها می شود. 

شما به عنوان معلم با شناسایی شاگردان خود می توانید به راحتی در مورد آن ها اظهار نظر کرده و در یادگیری و موفقیت آن ها سهیم باشید. 

شناخت تفاوت های فردی در دانش آموزان

شناخت تفاوت های فردی در دانش آموزان

وقتی بدانید فراگیران شما جزو کدام دسته هستند می توانید برای فهم بهتر آن ها از راه کارها و تکینیک های بهتر و جدی تری بهره ببرید و به آن در موفقیت شان یاری رسانید. 

 

مطالعه کنید  10 راهکار ناب برای اینکه به هر چه که می خواهید برسید

 

 

شما چه نظری دارید؟