اصول ترجمه انگلیسی به فارسی

در ترجمه ، هم باید به«روانی» توجه داشت، هم به«دقت»، هم به رسا بودن ترجمه نسبت به مفهوم مورد نظر نویسنده. گاهی به بهانه روان بودن، تفصیل اضافی داده می‌ شود، در حالی که هنر آن است که میان روان بودن و موجز بودن جمع کنیم تا ترجمه ‌ای خوب پدید آید. جز نکات مختلفی که بیان شد و رعایت آن‌ ها ترجمه را«خوب» می ‌سازد، به جاست که مشخصات یک« ترجمه خوب» را از زبان یکی از معروف ‌ترین مترجم ان معاصر، استاد احمد آرام نقل کنیم:

1. آگاهی به موضوع

2. مطابقت ترجمه با روش درست فارسی نویسی

3. لزوم اطلاع کامل بر زبان مورد ترجمه

4. از مترادفات، دوری جستن

5. خالی بودن از کلمات بیگانه

6. مراعات علامات نقطه گذاری

7. پرهیز از شتاب و بی دقتی

مطالعه کنید  ناب ترین راه کارهای افزایش اعتماد به نفس

شما چه نظری دارید؟