یادگیری لغات پروازهای خارجی – استاد مرتضی جاوید

یادگیری لغات مربوط به پروازهای خارجی فقط در 30 ثانیه به روش استاد مرتضی جاوید