آزمون‌های دوره‌ای و درس به درس کتاب 504 واژه

برای بهبود روند یادگیری کتاب 504 واژه؛ آزمون‌هایی درنظر گرفته شده است که با پاسخگویی به آن‍ها می‌توانید سرعت یادگیری خود و ماندگاری لغات در ذهن‌تان را تا حد بسیار زیادی افزایش دهید.