آموزش تند خوانی و ضرورت آن

امروزه خواندن یكی از مهم ترین وسایل ارتباطی انسان با محیط بیرونی اش است. انسان امروزی می كوشد با مطالعه گوناگون، ارتباط بیشتری با جهان خارج پیدا كند. در این میان، مطالب گوناگون با سرعت غیرقابل وصفی افزایش می یابند؛ بنابراین نیاز به مطالعه بیشتر نیز ضرورت می یابد. انسان امروزی می خواهد با خواندن منابع مختلف، همگام با دیگران پیشرفت كند و ازنتیجه تحقیقات و زحمات پژوهشگران بهره مند گردد، ولی مشكل عمده این است كه برای افزایش اطلاعات خویش باید زمان بیشتری را صرف مطالعه كند. اما متأسفانه زمان محدود است  وغیر قابل افزایش؛ پس چاره چیست؟ تنها راه حل این است كه بر سرعت مطالعه خود بیفزاید.از همین جا اهمیت فراگیری شیوه های تند خوانی مشخص می گردد.

آموزش تند خوانی و ضرورت آنضرورت آموزش تندخوانی

بدون شك بهترین نام برای دوره ای كه در آن زندگی می كنیم،عصر اطلاعات و ارتباطات است. زمانی می پنداشتند كه با پیشرفت ارتباطات و دریافت اطلاعات از طریق صوت و تصویر به تدریج كتاب، مجله و روزنامه از رده خارج می شود اما این طور نشد و هنوز هم حدود ۷۰درصد یادگیری از طریق خواندن به دست می آید. هر فردی كه خواندن را آموخته یا به عبارت دیگر حروف را    می شناسد، چه شیوه هایی را باید به كار گیرد تا بتواند با صرف كمترین نیرو و در حداقل زمان، مطالب را بیاموزد؟ این پرسشی است كه علم تندخوانی بدان پاسخ می دهد.
نیاز روزافزون خواندن با سرعت بالا در مقابل تنگی وقت، خواندن را از معنیشناختن حروف،  خارج كرده و آن را به صورت یك فن و مهارت درآورده است .
افرادی كه هیچ گونه آشنایی با فنون تندخوانی ندارند، طوری مطالعه می كنند كه گویی دارند زیرزبانی حرف می زنند و متأسفانه سرعت خواندن این افراد از ۱۵0كلمه در دقیقه تجاوزنمی كند؛ در حالی كه همین افراد می توانند سریع تر بخوانند و بیشتر هم درك كنند.
كسی كه متن را به كندی می خواند، غالباً سرنخ مفهوم اصلی را گم می كند. گذشته از این، شخص تا زمانی كه صاحب مهارت كافی در تندخوانی نباشد، توجهش به سادگی بر اثر عوامل بیرونی پرت می شود. اغلب افراد كندخوان، مهارت كافی در خواندن مطالب دقیق تشریحی را ندارند  و نمی توانند مفهوم اصلی و كلیدی عبارت را تشخیص دهند.
تحقیقات نشان داده است افرادی كه با روش غلط مطالعه می كنند، تنها پس از گذشت  یك روزحدود ۸۰درصد آموخته های خود را فراموش می كنند؛ در حالی كه با فراگیری اصول تندخوانی و روش های صحیح یادگیری، می توان مطلب را بهتر درك كرد و در عین حال فراموشی را به حداقل رساند.

مطالعه کنید  چگونه عاشق کارمان شویم؟

شما چه نظری دارید؟