مصاحبه دكتر مرتضی جاوید با شبكه يك سيما برنامه خانه ملت

مصاحبه استاد دكتر مرتضي جاويد با شبكه يك سيما برنامه خانه ملت پيرامون سيستم آموزشي كشور و راهكار هايي براي ارتقا آن…