بنیانگذار یادگیری زبان بدون فراموشی

استاد مرتضی جاوید، تنها رکورد دار حافظه جهان در سایت رسمی گینس است که توانسته یادگیری زبان بدون فراموشی و بدون سواد و گرامر را در ایران پایه گذاری کنند.